นายอำเภอเลาขวัญ”นำข้าราชการ เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ

กาญจนบุรี นายอำเภอเลาขวัญ นำข้าราชการเข้าวัดทำบุญฟังธรรมในวันธรรมสวนะ

วันนี้13 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ นำคณะข้าราชการ ได้แก่ นางรัชนี รอดยอดสร้อย ปลัดอำเภออาวุโส นางสาวบุษราภรณ์ แก้วยงกฎ พัฒนาการอำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเลาขวัญ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ร่วมกันดำเนินงานโครงการเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม น้อมนำบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันธรรมสวนะ (โครงการสำคัญของกรมการปกครอง เรื่องที่ 5 การเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง)

 

โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ร่วมกับทุกภาคส่วน ใช้พลัง “ บวร “ (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ส่วนราชการ) เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองกระทุ่มและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ 7 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close