บ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรี”ขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนสร้างทักษะภาวะผู้นำ

บ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนสร้างทักษะภาวะผู้นำ

นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าปัจจุบัน สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชน ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างรวดเร็ว เด็กและเยาวชนได้ซึมซับแนวคิด กระแสนิยมต่างๆ มาเป็นวิถีของตน ซึ่งหลายๆ แนวคิด เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของสังคมไทย และการขาดวิจารณญาณในการซึมซับแนวคิดดังกล่าว ทำให้เด็กและเยาวชนไทยบางส่วนได้รับผลกระทบโดยตรง และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามวัย เสี่ยงต่อการกระทำผิดทางกฎหมาย จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี ที่โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน สร้างทักษะภาวะผู้นำให้แกนนำสภาเด็กและเยาวชน ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในมุมมองของเด็กและเยาวชน รวม 5 ประเด็น ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การแก้ไขปัญหาขยะ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาการขับขี่ให้ปลอดภัย และการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

ทีมข่าวสุพรรณบุรี / รายงาน

Close