นครปฐม”สัมมนาผู้ประกอบการ”เพื่อเพิ่ม”ผลิตภาพแรงงาน สู่”SME 4.0“

นครปฐมสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

 

วันนี้ (15 ก.ค.63) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นครปฐม มอบหมายให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รอง ผวจ.นครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้ประกอบการยุค 4.0 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ที่โรงแรมเวล นครปฐม ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

 

โดยมีสถานประกอบให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก โดยก่อนพิธีปิดมีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครง มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562 จำนวน 3 แห่ง

 

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ซี่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดลดต้นทุน รวมทั้งเป็นการยกระดับความสามารถของพนักงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้เป็นโอกาสดีที่ภาครัฐจะได้รับทราบข้อมูล ปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 และหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยังได้กล่าวฝากสถานประกอบกิจการทุกแห่งว่า ในช่วงนี้ขอให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการนครปฐม 6 วิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด คือ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซ้ำอีก พร้อมทั้งขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากสถานที่ใด้ปฏิบัติตามแนวทางที่ ศบค. และที่จังหวัดนครปฐมกำหนด ขอให้แจ้งอำเภอและจังหวัดทราบทันที เพราะหากเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ทุกคนจะได้รับผลกระทบทั้งหมด

 

ด้าน นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมเป็นที่ปรึกษา และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการ ในการลดความสูญเสียในวงจรการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0

 

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม 092-5462794

Close