กศน.สระแก้ว”พัฒนาบุคลากรในสังกัดรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตรรษที่ 21”

กศน.สระแก้ว ” พัฒนาบุคลากรในสังกัดรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ” ในหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน.ในกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับคนทุกกลุ่มวัย ” ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

นายโกวิท สละชั่ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวว่า ในนามของคณะผู้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน.ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกกลุ่มวัย

สืบเนื่องจาก การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน (ไทยแลนด์ ๔.๐ ) สถานศึกษาทุกระดับต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน (ผู้เรียน ๔.๐ ) ให้สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และจะต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มากขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 นี้

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคประชาชน ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับคนทุกกลุ่มวัย แบบยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ตลอดไป โดยมีผู้เข้ารับอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.รวม 150 คน ระยะเวลาในการจัดโครงการ 2 วัน ในวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2563 โดยคณะวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ได้แก่ รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (อาจารย์หมอ) จากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ รวม 16 คน

คณะวิทยากร จะนำความรู้ความเข้าใจในยุคปัจจุบันที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างหลากหลายในทุกกิจกรรมไม่ว่า การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของชุมชนในปัจจุบัน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องตอบสนองความต้องการของชุมชนและประชาชน ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

ภาพ/ข่าว โดย
จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันธ์สง่าวงค์
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

Close