มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”เปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้”วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า ลาว เขมร ส่วยและเยอ สร้างสำนึก ในการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่วัดบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอห้วยทับทัน ได้เป็นประธานเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า ลาว เขมร ส่วยและเยอ โดยมีผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และนายชยามร บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นำชาวกูยตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการดำเนินชีวิต ตามศาสตร์พระราชา ภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นำองค์ความรู้ มาใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 4 เผ่า ลาวเขมรส่วยและเยอ

 

ให้ทันสมัยและเป็นที่สนใจต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรม นำไปสู่การยอมรับระหว่างกันโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่ในลักษณะที่เป็นวิถีแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ ในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาโดยการมีส่วนร่วมและมีความพร้อมในการยกระดับการทำงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ในการเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close