มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้”วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า ลาว เขมร ส่วยและเยอ สร้างสำนึก ในการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา ของชนเผ่าเขมรตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่วัดสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูอรุณปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ และนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า ลาว เขมร ส่วยและเยอ โดยมี ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และนายวิรัช ทองแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง นำชาวเขมรตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการดำเนินชีวิต ตามศาสตร์พระราชา ภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นำองค์ความรู้ มาใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 4 เผ่า ลาว เขมร ส่วยและเยอ ให้ทันสมัยและเป็นที่สนใจต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรม นำไปสู่การยอมรับระหว่างกันโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่ในลักษณะที่เป็นวิถีแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ ในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา

 

โดยการมีส่วนร่วมและมีความพร้อมในการยกระดับการทำงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเขมรตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ในการเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
พระครูอรุณปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ กล่าวว่า ในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับวัดสำโรงเกียรติ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า ลาว เขมร ส่วยและเยอ สร้างสำนึก ในการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา ของชนเผ่าเขมรตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยมุ่งเน้นกิจกรรม 3 อย่าง ประกอบด้วย พิธีขอฟ้าขอฝน ประเพณีแซณโฎนตา และรำแม่มดรักษาคนป่วยไข้ เพื่อให้กิจกรรมทั้ง 3 อย่าง คงอยู่กับชาวเขมรตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดไป

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close