สุพรรณบุรี”บิ๊กท็อป”ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเติมนำ้ใต้ดิน

ตื้นแก้ไขปัญหาแล้งซ้ำซากใน จ.สุพรรณบุรี

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา ทีมงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา ลงพื้นที่สุพรรณบุรี เพื่อตรวจสอบพื้นที่สำหรับโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ด้วยระบบเติมน้ำผ่านสระและบ่อวงคอนกรีตที่มีระบบกรอง เพื่อเก็บสำรองน้ำฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งในปีถัดไป แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน ได้แก่ อ.ด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช อ.ดอนเจดีย์ อ.อู่ทอง อ.สองพี่น้อง อ.หนองหญ้าไซ อ.สามชุก อ.ศรีประจันต์ และ อ.เมือง

พร้อมมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำ และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งรัดดำเนินโครงการให้พร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุด ส่วนในพื้นที่ที่เหลือที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทีมงานเร่งศึกษาระบบส่งน้ำบาดาลทางไกล เพื่อให้พี่น้องชาวสุพรรณ ทุกอำเภอ ทุกตำบล เข้าถึงทรัพยากรน้ำได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

 

ทั้งนี้เนื่องจากหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ยังประสบปัญหาการลดระดับของน้ำบาดาลอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการสูบน้ำบาดาลระดับตื้นขึ้นมาใช้ในการเกษตรอย่างต่อเนื่องจนเสียสมดุล จึงทำให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและภาคเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้จัดทำโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแก้ปัญหาแล้งซ้ำซากเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีต่อไป

ทีมข่าวสุพรรณบุรี รายงาน

Close