สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธํ เขต 1” ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาฯ

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 โดยมีนางกันยมาส ชูจี รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน โดยในวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีข้าราชการครูซึ่งรับผิดชอบด้านวิชาการ ในโรงเรียนเขตอำเภอเมือง 35 โรงเรียน โดยมีวิทยากร นางหริญญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งดูแลรับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

พิสิษฐ์ รื่นเกษม/ข่าว/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Close