ชุมพร”ฝึกเด็กอนุบาล ยันป.6 ว่ายนำ้ให้เป็น

 

 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน
จ.ชุมพร นางสาวภนิดา นพชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เปิดเผยว่า นายสุชัย ไววัฒนากร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ได้เปิดโครงการ “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” โครงการ “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สามารถลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได้
รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำเป็น

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมเวลา 9 วัน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ทั้งหมด1,321 คน การเรียนว่ายน้ำในครั้งนี้ ใช้ หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ในการจัดทำโครงการ”ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น มีการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 

นายสุชัย ไววัฒนากร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน กล่าวว่า อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวนค่อนข้างสูง สาเหตุเกิดจากเด็กว่ายน้ำไม่เป็น ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ เมื่อจมน้ำทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดังนั้น การฝึกสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กนักเรียนจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เด็กเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล และสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ที่จมน้ำได้
การจัดโครงการ ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ยังสามารถฝึกสอนนักเรียนได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและสถานที่ในการฝึกสอน อย่างไรก็ตามทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ก็จะพยายามหางบประมาณให้เพื่อฝึกสอนนักเรียนว่ายน้ำเป็นให้มากขึ้น และได้หาวิธีการฝึกสอนว่ายน้ำให้แก่นักเรียนตามบริบทพื้นที่ของตนเอง ซึ่งมีโรงเรียนหลายแห่งที่ใช้วิธีการฝึกสอนว่ายน้ำในชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามลำคลอง เพื่อฝึกทักษะเบื้องต้นให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อตกน้ำ

Close