กาญจนบุรี”หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จัดโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

กาญจนบุรี หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี จัดโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายใต้กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกาญจน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

วันนี้ 04 ส.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมข่าเครือมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ณ.หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กล่าวรายงาน รวมทั้ง นางจริญญา จักรกาย วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี,นางสาวระเบียบ หงส์พันธ์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ นักโบราณคดี คณะครู อาจารย์ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีครั้งนี้

 

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชน หน่วยงานราชการและเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของชุมชนให้คงสภาพเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ชุมชนเก่าแก่ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองในอนาคต เกิดความรัก ความหวงแหนมรดกทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่สืบไป นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ ความเชื่อมโยงภาคีการทำงานระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

 

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้การเล่าเรื่องเมืองกาญจน์จากหลักฐานทางโบราณคดี,ประวัติศาสตร์,การบรรยายความเป็นมาภาพเก่าเมืองกาญจน์และทัศนศึกษาตามรอยประวัติศาสตร์เมืองกาญจน์ได้แก่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า,อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์และโบราณสถานกำแพงเมืองกาญจน์ เป็นต้น

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close