ผู้ว่าฯสระแก้ว”เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี”ด้านการทอผ้าไทย

ผู้ว่าฯ สระแก้ว ” เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการทอผ้าไทย การแสดงผลงานและคัดเลือกผ้าลายเอกลักษณ์

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ ” พัฒนาศักยภาพสตรีด้านการทอผ้าไทยพื้นถิ่นสระแก้ว กิจกรรมที่ 3 การแสดงผลงานและคัดเลือกผ้าลายเอกลักษณ์ ” ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

นางเกษร ดวงแก้ว กล่าวในนามของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว ว่า คณกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนาม MOU ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ในการขับเคลื่อนโครงการประกวดผ้าขาวม้า สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดสระแแก้ว

 

การอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทยศิลปอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงอยู่เป็นความภาคภูมิของคนไทย และให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยม การแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาขนทั่วประเทศ เป็นการสนับสนุนส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นชนบท การทอผ้าจึงเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังลูกหลาน เพื่องรักษาไว้ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่า

ในกิจกรรมที่ 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และพลังองค์กรสตรี จัดการแสดงผลงานและคัดเลือกผ้าลายเอกลักษณ์

นอกจานั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว ได้สนับสนุนให้กลุ่มทอผ้าขาวม้า ส่งผ้าขาวม้า เข้าประกวด ตามโครงการประกวดผ้าขาวม้า สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

 

การประกวดได้มีกลุ่มสตรีในจังหวัดสระแก้ว ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 8 กลุ่ม มี จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ผ้าขาวม้า 4 กลุ่ม 12 ลาย และผ้าไหมทอมือ จำนวน 4 กลุ่ม 8 ลาย โดยให้ผู้เข้าร่วม เวที จำนวน 100 คน เป็นกรรมการ ทำการคัดเลือกลายผ้าที่เหมาะสม ” ที่จะเป็นผ้าประจำจังหวัดสระแก้ว ” และผลการประกวดในจำนวน 100 คน ได้สีผ้าประจำจังหวัดฯ ผู้ชนะเลิศ คือ
1. กลุ่มนางหนูลม มีโชค จากอำเภอวังน้ำเย็น
2. รองอันดับ 1 กลุ่มนางวิจิตรา ศรีจันทร์ จากอำเภออรัญประเทศ
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มนางสุวรรณะ ประไพ จากอำเภอเขาฉกรรจ์ และ
4. รางวัลชมเฉย สองรางวัล กลุ่มนางทองหล่อ แสนอ่อนพุธ อ.เขาฉกรรจ์ และกลุ่มนางสาวยุวดี มีโชค อำเภอวังน้ำเย็น

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าฯ พช.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมเวทีเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าผู้ร่วมงานครบทุกกลุ่ม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ พัฒนารูปแบบต่อไป

 

ภาพ/ข่าว โดยทีมข่าว
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ (อู้อี้)
วุฒุฒิบัณฑิต เขียวศิริ
รายงานข่าว จัด กุ่มประสิทธิ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว 0642453719

Close