สมาพันธ์ สมาคมครูแห่งประเทศไทยและเครือข่ายองค์กรครู 4 ภูมิภาค”รวมพลังขับเคลื่อน

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและเครือข่ายองค์กรครู ๔ ภูมิภาค รวมพลังขับเคลื่อน“ปฏิวัติการศึกษาไทยด้วยกลไกลกฎหมายการศึกษา”

 

นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) กล่าวว่า กรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการสัมมนาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฏหมายการศึกษา ๔ ฉบับ ประกอบด้วย1.ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……..2.ร่าง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ…….3.ร่าง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ…..และ4.ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ…… โดย มี วิทยากรรับฟังและเติมเต็ม ดังนี้ .รศ.สุรวาท ทองบุ ประธานอนุกรรมาธิการกฎหมายการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ดร.ปรีดา บุญเพลิง กรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธาน ส.ค.ท. ดร.สกุล หุ่นวัน ประธานชมรมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย นายชัยวัฒน์ อุตอิ่นแก้ว นักวิชาการการศึกษาประจำวุฒิสภา ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณบดีคณคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดร.ยุทธชัย อุตตมา อดีตเลขาธิการคุรุสภาศ.ศรีราชา วงศารยางค์กูร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ศ.อุทุมพร จามรมาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุวิทย์ โยทองยศ เลขาธิการพรรคครูไทยเพื่อประชาชน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมสังเกตการณ์ ดังนี้ นายสมศักดิ์ ตาไชย อดีตเลขาธิการ สกสค. นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หลายท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หลายท่าน โดยมี ผู้แทนองค์กรครู ๔ ภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสหพันธ์ครูภาคเหนือ จำนวน ๓๔๖ คน ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๔๘ คน ชมรมครูภาคกลาง จำนวน ๑๒๐ คน สมาพันธ์ครูภาคใต้ จำนวน ๑๑๔ คน รวมผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๐๘๘ คน

นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการ ส.ค.ท. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่สำนักงานกฤษฎีกา ได้ จำหน่ายร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……ออกจากระบบ ทำให้ร่างนี้ตกไป คณะร่างตาม มาตร ๒๖๑ แห่งรัฐธรรมนูญ ที่รัฐบาลจะแต่งตั้ง หรือชุดเดิมจะต้องมีเจตนารมณ์ดังมติ ส.ค.ท.กล่าวคือในการสัมมนา ส.ค.ท.ได้มีมติ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)ประกาศเจตนารมณ์ พ.ร.บ.ต้องให้มี ๓ สูง คือ ๑.วิชาชีพชั้นสูง ๒.มาตรฐานสูง ๓.คุณภาพสูง ๒.ให้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลว.๓ เม.ย.๖๐ เข้าสู่สภา และ ๓.นำ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้บังเกิดผลตามมติ ส.ค.ท.ได้ให้ ข้าราชการครูทั้งประเทศได้สวมเสื้อ ตรา ส.ค.ท.สีขาว ทุกวันอังคาร เป็นการบอกกล่าวเชิงสัญญลักษณ์ หากไม่ดำเนินการตามที่มีมติ ส.ค.ท.จะมีมาตรการที่ยกระดับขึ้น
นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการ ส.ค.ท. กล่าวขอบคุณพี่ น้อง เพื่อครู ทุกภูมิภาคทั้งประเทศที่ได้รวมพลัง ปกป้องวิชาชีพครูเพื่อเด็ก เพื่อครู เพื่อชุมชน องค์กรครู ส.ค.ท.สู้ “ร่วมใจใส่เสื้อขาวทุกวันอังคาร”

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close