คณะกรรมาธิการ ารทหารจัดสัมมนาบทบาทของชุมชนกับกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศ

คณะกรรมาธิการการทหารจัดสัมมนาบทบาทของชุมชนกับกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศ

วันนี้ 24 ส.ค.63 ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8ชลบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ บทบาทของชุมชนกับกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศ ของคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ณ วัดช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาเอก บรรพต นิธิณัฐอาภาศิริ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ นาวาเอก วิโรจน์ วังแก้วหิรัญ ผู้ชำนาญการประจำตัว สส.เขต8 ชลบุรี นาย เสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทหารในสังกัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตลอดจนประชาชนชาวช่องแสมสาร เข้าร่วมในการประชุม

กองทัพเรือมีหน้าที่ เตรียมกำลังกองทัพเรือ และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพเรือตามอำนาจหน้าที่ของกระทรงกลาโหม ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ภารกิจ5ประการของกองทัพเรือตามรัฐธรรมนูญ นโยบายและยุทธศาสตร์ค้นความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้อง คือ เตรียมกำลังกองทัพเรือและป้องกันราชอาณาจักร รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนดำรงบริบทสำคัญทั้งด้านการรบและที่ไม่ใช่การรบซึ่งประกอบด้วย บทบาทในด้านการปฏิบัติการทางทหาร (Mitary Role) บทบาทในด้นการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ (Constabulary and Benign Role) และบทบาทในด้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (DiplomaticRle) และได้กำหนดแนวทางการดำเนินการของกองทัพเรือในการปกป้องสถาบัน ป้องกันประเทศทางทะเลสนับสนุนการรบทางบก การรักษาผลประโชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเล และการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งหลักของกองทัพเรือ ได้มีส่วนร่วมกับกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “บทบทของชุมชนกับกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศ”แก่กำลังพล และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของชุมชนในการพัฒนาประเทศร่วมกันซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา ประชาชนได้มีโอกาสพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการให้ความร่วมมือตลอดจนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวามต้องการของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเผย แพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนกับกองทัพเรือ ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงบทบาทของชุมชนในศรวมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการขอนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป เพื่อให้คณะกรรมาธิการการทหารมีโอกาพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา กำลังพล และประขาชนอย่างทั่วถึงละใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close