ปชส.เขต 7-8 สร้างกลยุทธ”พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์”ภาคตะวันออก-ภาคกลาง

ปชส เขต7-8 สร้างกลยุทธ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาคตะวันออก-ภาคกลาง

เมื่่อเวลา13.00น วันที่28 กันยายน 2563 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ภาคตะวันออก-ภาคกลาง โดยมี นายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต8 พร้อมคณะ ร่วมให้การตัอนรับ มี ผู้แทนเครือข่ายสื่อมวลชน ผู้แทนเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ และผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ชุมชน ภาคตะวันออก ภาคกลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ มี ศ.รตอ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, อาจารย์วสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒกรรมฯ และนายภาณุวัฒน์ ศิลแดนจันทร์ อดีต ผจก.ฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ บริษัท BECI คอร์ปอเรชั่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เผยว่า การประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในชุมชน ครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 28 -29 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 2 วัน โดยสืบเนื่องจาก การประชาสัมพันธ์ นับเป็นการสร้างความรับรู้ และความเข้าใจต่อประชาชน ให้มีภูมิรู้ในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในสังคมยุคดิจิทัล และเครือข่ายข้อมูล คือเป้าหมายสำคัญตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ. ศ. 2561 -2580) และผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อน งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในภูมิภาคทั่วประเทศ จึงมีนโยบาย ให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ และสร้างวิทยากรต้นแบบในชุมชน ให้สามารถเป็นแกนนำในการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของกรมประชาสัมพันธ์ ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างยั่งยืน
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชน ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งสิ้น 25 จังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี (ภาคตะวันออก) 9 จังหวัด และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี (ภาคกลางและปริมณฑล)16จังหวัด ประกอบด้วย 1.เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนที่ดูแล หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย

2. เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุหลัก วิทยุชุมชน
3.เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด /สถานีวิทยุโทรทัศน์ /สถานีวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน
สำหรับกิจกรรมการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และเสวนาใน 2 วันนี้ นอกจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ ของ NBT กาญจนบุรี แล้วยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะมาส่งต่อองค์ความรู้และแชร์ประสบการณ์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ่ายทอดความรู้ใน หัวข้อเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ของนักประชาสัมพันธ์ ,อาจารย์วสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม บรรยาย หัวข้อ เรื่อง การออกแบบสื่อการตลาด และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ในการผลิตสื่อดิจิตอล เพื่อการสื่อสารและสร้างการรับรู้ในชุมชน และนายภานุวัฒน์ ศีลแดนจันทร์ อดีตผู้จัดการฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ บริษัท BECI Corporation ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ ผลิตสื่อให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี

Close