ทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 10”ส่งมอบระบบนำ้บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์”

นครพนมทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 ส่งมอบระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เกษตรแปลงใหญ่นครพนม สร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายสมชาย ชำนิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แนะนำวิธีการใช้งานการบำรุงรักษา และร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่ 500 ไร่ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี ดำเนินการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ได้ใช้ในลักษณะบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินใน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ บ้านนาผักหม หมู่ที่ 2 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
นายวัฒนชัย ทุมโคตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรไปแล้วทั้งสิ้น 7,000 แห่ง ได้ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรไม่น้อยกว่า 320 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์กว่า 400,000 ไร่ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์กว่า 400,000 ราย อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้การช่วยเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 แห่งนี้

โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการสำรวจความเหมาะสม พร้อมทั้งออกแบบระบบกระจายน้ำสำหรับพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 5 แปลงในพื้นที่ตำบลนาใน จากนั้นได้เข้ามาทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 4 บ่อ มีการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ชุด ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 4 ชุด ขุดฝังและวางแนวท่อจ่ายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยท่อขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1,400 เมตร ท่อขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1,419 เมตร และท่อขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1,300 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 500 ไร่ ทำให้เกษตรกรได้มีน้ำบาดาลใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีด้วยระบบส่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่มีความประหยัด มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการผลิตพืชผลทางการเกษตรเชิงคุณภาพ ลดความเสี่ยงในการทำการเกษตรกรรม ลดความเสียหายของผลผลิตจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยโครงการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 75 ครัวเรือน ซึ่งทุกคนจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลร่วมกัน ทำให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาลและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านนายทรงเกียรติ กวนศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี ที่ได้มาสร้างระบบบ่อบาดาลขนาดใหญ่ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านนาผักหมในครั้งนี้เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ดอน ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร ปกติเกษตรกรส่วนใหญ่แถวนี้จะปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ที่เป็นสับปะรดขึ้นชื่อมาตรฐาน GI ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัด ซึ่งปกติจะมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอยู่ที่ประมาณไร่ละ 50,000 บาท แต่ถ้ามีน้ำอย่างนี้คาดว่าคงได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวอย่างแน่นอน รวมถึงถ้าบริหารจัดการน้ำดี ๆ ก็จะสามารถทำการเกษตรกรแบบอื่นควบคู่ไปด้วยได้ และคงทำให้ทุกคนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน

เทพพนม รายงาน

Close