เกษตรนครพนม”เชิญชวนเกษตรกรร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

เกษตรนครพนม เชิญชวนเกษตรกร
ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2563/64
สร้างรายได้ทดแทนการทำนาปรัง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี และปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ซึ่งคาดว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 8 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศมีเพียง 5 ล้านตัน ทำให้ต้องมีการนำเข้าข้าวสาลีเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อให้มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพียงพอกับความต้องการ และกระจายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาด จากสถานการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ภายในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงได้มีการจัดทำ “โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2563/64” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีผลผลิตที่คุ้มค่า สร้างรายได้ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งถึงการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2563/64 ของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่กว่า 41 จังหวัด โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรและลดการนำเข้าวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับเกษตรกรหลังฤดูการทำนา โดยในช่วงในเวลานี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับเกษตรกรที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะอนุมัติเงินกู้ให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เช่น ค่าเตรียมดิน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ยากำจัดวัชพืช น้ำมันเชื้อเพลิง และการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น ซึ่งกำหนดวงเงินกู้ตามพื้นที่จริงไม่เกินไร่ละ 4,000 บาท แต่ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี นับแต่วันที่กู้ โดยเกษตรกรที่มีความต้องการขอกู้เงินจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือเป็นเกษตรกรลูกค้าที่ธนาคารรับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าตามข้อบังคับที่ 44

กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและมีความประสงค์ขอกู้เงินตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จะต้องได้รับการเห็นชอบเป็นหนังสือจากคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการ และธนาคารรับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจ 2. มีความประสงค์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา หรือต้องการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรัง หรือมีพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา 3. มีประสบการณ์ หรือมีความพร้อมในการเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาจากหน่วยงานหรือภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 4. พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องอยู่ในเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ และต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น ซึ่งหากเกษตรกรที่ความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาใกล้บ้าน

ภาพ/ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
เทพพนม รายงาน

Close