นราธิวาส เปิดโครงการนำ้ดื่มปูลาประชารัฐ ชูชุมแพต้นแบบ

นราธิวาส เปิดโครงการนํ้าดื่มปูลาประชารัฐ ชูชุมแพต้นแบบ“ชุมชนเข้มแข็งกินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด”

วันที่ 10 มี.ค.60 นายอัสมีรี แวเด็ง เทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมในงานเปฺิดร้านปูลาประชารัฐ ”นํ้าดื่ม นะห์ฎอตุล” ซึ่งเป็นโครงการนํ้าดื่มปูลาประชารัฐ ณ บ้านปูลากาป๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งยังร่วมโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อขายเป็นรายได้เข้าสู่ชุมชน รวมทั้งยังมีกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย กองทุนสวัสดิการชุมชน และกองทุนอื่นๆ เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือดูแลกันเอง ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามัคคี ให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เป็นต้นแบบที่ดีที่ชุมชนอื่นๆ สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชน ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่ชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีหน่วยงานรัฐและเอกชนให้การสนับสนุน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ พอช. รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

Close