รมช.ฯเกษตรลงพื้นที่นครพนม”มอบหนังสืออนุญาติ ส.ป.ก.4_01 แนะเกษตรกร

นครพนม
ธรรมนัส ลงพื้นที่มอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตตาม Agri map

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่บ้านยอดชาด หมู่ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานนำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรตำบลยอดชาด จำนวน 40 ราย 49 แปลง รวมพื้นที่ 279 ไร่ มอบบัตรดินดีซึ่งเป็นบัตรประจำตัวดินของแปลงเกษตรกรเฉพาะรายที่ได้รับการตรวจสุขภาพดินและมีการให้คำแนะนำการจัดการดินจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ส่งมอบโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานที่เป็นการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตรให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรทำให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานมีแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการเกษตร โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ นอกจากนี้ยังได้มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกรได้นำไปปล่อยในบ่อน้ำของตนเองและชุมชนเพื่อขยายพันธุ์สร้างแหล่งอาหารให้กับทุกคนต่อไปในอนาคต จากนั้นจึงได้นำทุกคนเยี่ยมชมนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ให้เหมาะสมตาม Agri-Map ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ ทำให้เกษตรกรตำบลยอดชาด จำนวน 34 รายที่เข้าร่วมโครงการประสบผลสำเร็จด้วยระบบมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย มีความสะดวกในการใช้งานสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และเตรียมขยายผลสู่รุ่นที่ 2 ที่ให้ความสนใจ รวมถึงการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับดิน การบริหารจัดการน้ำและการแปรรูปสินค้าเกษตร

ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในส่วนของการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำกินในรูปแบบของ สป.ก. 4-0 1 เราได้เดินหน้า ณ เวลานี้ 72 จังหวัดแล้วโดยเราพยายามที่จะมอบสิทธิการเข้าทำประโยชน์ของพี่น้องชาวเกษตรกรให้ทั่วถึงและเร็วที่สุด ส่วนแปลงไหนที่เป็นกลุ่มของนายทุนครอบครองโดยผิดกฎหมายก็ได้มีการยึดคืนและจัดสรรให้กับชาวบ้าน แปลงใดที่หมดสัญญาสัมปทานก็จะมีการนำมาจัดสรรให้ชาวบ้านเช่นเดียวกัน ตอนนี้ 72 จังหวัดที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถดำเนินการไปแล้วประมาณ 95% หรือประมาณ 38- 39 ล้านไร่แล้ว รวมถึงในขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นกฎกระทรวงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนที่ดินที่ไม่เหมาะกับการทำภาคการเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในชุมชน ให้สามารถที่จะเช่าได้ เพื่อเอาเงินเข้ากองทุน ซึ่งเงินที่ได้มานี้จะมีการจัดสรรสู่พี่น้องเกษตรกร ด้วยการต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ถนนหนทาง ต่อยอดเรื่องอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกร คือทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกร ขณะเดียวกันกรมพัฒนาที่ดินก็มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรที่อิงเชิงวิชาการมากขึ้น โดยหลักของกรมพัฒนาที่ดินมีรูปแบบอยู่แล้วว่าเราจะปรับรูปแบบแปลงนา แปลงพืชไร่หรือพืชสวนอย่างไรที่จะทำให้มีผลผลิตที่ดีด้วยต้นทุนที่ต่ำซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ มีชีวิตที่มั่นคง ยั่งยืน

เทพพนม รายงาน

Close