เทศบาลเกาะแต้ว”นำเด็กยุวเกษตรกรเรียนรู้วิถีชาวนา”ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว นำเด็กยุวเกษตรกรเรียนรู้วิถีชาวนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมลงแขกดำนา ฟื้นประเพณีลงแขกปลูกข้าว ร่วมกับกลุ่มนาข้าวอินทรีย์เกาะแต้ว

 

วันนี้ ( 12 ต.ค.63 ) ที่ทุ่งนาบ้านด่าน หมู่ 10 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เทศบาลตำบลเกาะแต้ว เกษตรอำเภอเมืองสงขลา และกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ต.เกาะแต้ว นำเด็กนักเรียนยุวเกษตรกรโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และยุวเกษตรกรโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ เรียนรู้วิถีการทำนาและร่วมกันลงแขกปลูกข้าว ร่วมกับสมาชิกกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ต.เกาะแต้ว รวมกว่า 100 คน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติต่อการทำนา มีทักษะการเรียนรู้การทำการเกษตรที่สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีของบรรพบุรุษ ทั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำนาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ โดยมีนายวิรัตน์ ไหรเจริญ ประธานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว

 

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก และร่วมลงแขกดำนากับ เด็กๆ ซึ่งการลงแขกดำนาทำให้เด็กได้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี การเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่กันของคนในชุมชนในครั้งอดีต ที่แทบจะไม่มีให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็น

โดยกิจกรรมเรียนรู้วิถีการทำนา เด็กๆได้เรียนรู้การทำนาดำและการลงแขกดำนา โดยใช้ข้าวพันธุ์หอมจันทร์ และรวงรี ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดีของตำบลเกาะแต้วที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์คู่ท้องถิ่น ส่วนนาหว่านใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 ทำให้เด็กๆและเยาวชนอำเภอเมืองสงขลาได้เรียนรู้การทำนา ทั้งนาดำและนาหว่าน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการลงมือทำ ปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์จริง จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่นา 10 ไร่ สร้างความเพลิดเพลิน และความสนุกสนานให้แก่เด็กยุวเกษตรกรเป็นอย่างดี

หลังจากนี้ไปเด็กๆยุวเกษตรกรทั้ง 2 โรงเรียนก็จะได้เข้ามาเรียนรู้ในแปลงนาที่ตนเองได้หว่าน และปักดำไว้ตลอดฤดูกาลถึงเก็บเกี่ยว และจะได้ร่วมกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวต่อไป

นายมโน หะยะมิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า วันนี้เราให้เด็กนักเรียนยุวเกษตรกร ทั้ง 2 โรงเรียนในอำเภอเมืองสงขลา ทั้งโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และโรงเรียนชัยมงคลวิทย์

 

มาเรียนรู้เรื่องการทำนาวิถีพอเพียง วิถีดั่งเดิมของชาวนาอำเภอเมืองสงขลา วันนี้ มีการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เกษตรอำเภอเมืองสงขลา และกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ต.เกาะแต้ว มีที่นาทั้งหมด 10 ไร่ ให้เด็กได้เรียนรู้การทำนาดำและนาหว่าน สำหรับนาดำในวันนี้เราใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของตำบลเกาะแต้ว ส่วนนาหว่าน เราใช้ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105

ข้าวที่นาหว่านเป็นข้าวหอมมะลิ 105 อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือน ช่วงเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนข้าวพื้นเมือง ระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 6 เดือน ก็น่าจะพร้อมๆกัน ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะให้เด็กๆนักเรียน มาร่วมกันเก็บเกี่ยว กันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ที่สำคัญเราจะฟื้นประเพณีลงแขก ที่มีดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเด็กๆแทบจะไม่ได้เรียนรู้ การลงแขกของวิถีชาวนาเดิม เด็กที่มาในวันนี้ ก็จะได้รู้ถึงการทำนาและวิถีการลงแขกของชาวนาแบบดั้งเดิมด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/หาดใหญ่/สงขลา

Close