นครนายก”จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นครนายก – พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2563 และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2563

ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง , พระเดชพระคุณพระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2563 โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก , หัวหน้าส่วนราชการ , ประชาชน ,และนักเรียน ,นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ด้วยวัดพราหมณี พระอารามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก,สำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก , สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และส่วนราชการจังหวัดนครนายก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า พระพระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ดังนั้นในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธันวาคม 2546 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 13 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เป็นทุนเริ่มแรกและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง มีฉันทามติร่วมกันกำหนดจัดให้พิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Close