สงขลา”มท.2 พร้อมคณะพบปะผู้บริหาร ทน.สงขลา

มท.2 พร้อมคณะ พบปะผู้บริหาร ทน.สงขลา ,องค์กระภาคีเครือข่าย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงาน นายชวน หลีกภัย ให้การต้อนรับ ดร.ธนภณ วัฒนกุล นักวิจัยหลัก และคณะ ประกอบด้วย รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ดร.น้ำทิพย์ คุณอมรพันธ์ สามิตร นักวิจัย ซึ่งได้ลงมาพบปะ ผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดสงขลา เพื่อจัดทำการวิจัย โครงการ พัฒนาพื้นที่ย่านด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน บนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นโครงการวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อทำการวิจัยเศรษฐกิจของเมืองสงขลา และจะเป็นการสอดคล้องในการที่จะทำให้เมืองสงขลา เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จะทำให้สงขลาเป็นเมืองมรดกของโลก โดยการนำคนรุ่นใหม่มาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อการพัฒนาเมืองสงขลาเดินไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีท่าน รมช.มท.เป็นผู้ประสานมายังผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา ซึ่งวันนี้ถือเป็นครั้งแรกในการนำร่องพูดคุยกันโดยมีนายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดสงขลา ร่วมพูดคุยปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยโครงการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นโครงการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้ร่วมคิด ร่วมทำตลอดจนถึง การจัดเก็บข้อมูล โดยคิดเองทำเอง แก้เอง ซึ่งทางโครงการจะมีงบสนับสนุนกระตุ้นการอบรม ประกอบด้วย3 ด้านคือด้าน พัฒนาคน ด้านการพัฒนาตลาด และการทำตลาดออนไลน์ หรือในส่วนที่ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่งจบ การอบรม และมีแผนการตลาดอยู่แล้ว ทางโครงการก็จะให้การสนับสนุนตั้งงบลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยมีเงินสนับสนุนตั้งแต่หนึ่งแสน บาทจนถึง 1.5 ล้านบาท ถ้ามีการเขียนโครงการ และแผนด้านการตลาด ทั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/หาดใหญ่/สงขลา

Close