มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจร”เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมแบบครบวงจร เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจร จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางจุฑามณี รุ้งแก้ว และนายธีระพงษ์ สงผัก อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พระภิกษุสงฆ์ และปราชญ์ชาวบ้าน จาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 50 คน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มีความหลากหลายทางทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านนครวัดนครธม ประเทศกัมพูชา และเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง ที่แสดงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและยังขาดการเชื่อมโยงหรือระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งข้อมูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ขาดรูปการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย ซึ่งหากมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยให้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็จะสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และยังสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่กระจัดกระจายให้อยู่ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน ก็จะทำให้สะดวกต่อการสืบค้นและการแนะนำไปใช้ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเดียวกัน ด้วยระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ

พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) กล่าวว่า อำเภอภูสิงห์ มีแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมมากมาย เช่น รอยพระพุทธบาทอำเภอภูสิงห์ วัดถ้ำผึ้งดาวดึงส์ วัดไพรพัฒนา และผาพญากูปรี ที่สวยงาม อยู่ติดต่อเขตแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่นครวัดนครธม ประเทศกัมพูชา
นายพงศ์ณพัช สุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง กล่าวว่า อำเภอไพรบึง เป็นแหล่งด้านศิลปะวัฒนธรรมสมัยขอมโบราณ เช่นการฟ้อนรำตรด ที่เป็นศิลปวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังมีแหล่งเที่ยวอีกมากมาย เช่น น้ำตกสำโรงเกียรติ น้ำตกห้วยจันทร์ ทุ่งกะบาลกะไบ ผามออีแดง แหล่งท่องเที่ยวติดแนวชายแดนกัมพูชา ปราสาทห้วยทับทัน ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ปราสาทสระกำแพงน้อย และปราสาทปรางค์กู่ ที่เป็นปราสาทขอมโบราณ สมัยพระเจ้าสุริยะวรมันอีกด้วย

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close