แถลงข่าว”มหกรรม”กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง”ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งผักกูด”

กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งผักกูด อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

 

นำโดย ดร.จิตกวี กระจ่างเมฆ ประธานชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งผักกูด ,ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยด้วน และพี่น้องกลุ่มฟ้อนแคนลาวครั่งชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งผักกูด เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ โรงมหรสพหนังใหญ่ วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการรวมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง และจัดทำเพจประชาสัมพันธ์ ในการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆ จึงเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของ 30 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง 5 สายน้ำ จาก 14 จังหวัด ภาคกลาง ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ พาย้อนอดีตเรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมของคนลุ่มน้ำ เรียนรู้วิถีชีวิต ตำนาน ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีคนไทยลุ่มน้ำภาคกลาง สัมผัสเรื่องราวและร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า เพจเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง จัดสร้างเพื่อนำผู้ที่เข้าไปเรียนรู้ ได้สัมผัสกับความงดงาม แห่งรากเหง้าของชาวไทยที่ผูกพันแนบแน่นในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำ เรียนรู้ภูมิหลังประวัติศาสตร์ชาติไทย และพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในอดีตของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ผ่านสื่อประวัติศาสตร์ ศิลปะวัตถุโบราณของจริง อาทิข้าวของเครื่องใช้ในอดีต

 

จึงเป็นที่มาของการเปิดพื้นที่เพจ “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง” นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง จาก 30 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคกลางที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ เรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมผ่านเรื่องเล่าของ 5 สายน้ำสำคัญของลุ่มน้ำภาคกลาง รวมถึงความเคลื่อนไหวการจัดงานมหกรรมท้องถิ่นภาคกลางวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ ภายใต้แนวคิด 5 สายน้ำวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งบ้านทุ่งผักกูด อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จัดแสดงสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในอดีตที่ชาวบ้านบริจาคไว้ เป็นแหล่งรวมซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตลอดจนเป็นจุดริ่มต้นของการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง และยังคงมีอัตลักษณ์ของภาษาถิ่นอีกแห่งหนึ่งที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างเหนียวแน่น จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ และมีคุณค่าสำคัญอย่างยิ่งแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

นางสาวชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าว รายงาน

Close