สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม”เตรียมความพร้อมจัดงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  โดยนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวอรพร  คัมภีรศาสตร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม    นางสาวชนิดา พรหมผลิน  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ (ประสานงานอำเภอดอนตูม)  และ   นางสาวพินทุอร  จำเล  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ (ประสานงานอำเภอบางเลน)  เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ (แม่ศรีนวล ขำอาจ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปีพุทธศักราช 2562        

 

โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดงานเปิดบ้านและพัฒนาบ้านศิลปินแห่งชาติ (แม่ศรีนวล ขำอาจ      ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง ประจำปีพุทธศักราช 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบ้านศิลปินแห่งชาติ  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม  ตลอดจนให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

 

​​คุณแม่ศรีนวล  ขำอาจ  เกิดเมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2490 ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะพื้นบ้าน – ลำตัด)  ประจำปีพุทธศักราช 2562 ศิลปินพื้นบ้านชาวไทย และเป็นภรรยาของคุณพ่อหวังดี นิมา (พ่อหวังเต๊ะ)  คุณแม่ศรีนวล ขำอาจ  เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณแม่ประยูร ยมเยี่ยม ท่านจึงได้มีโอกาส    ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลำตัดกับคุณพ่อหวังเต๊ะ นิมา  คุณแม่ศรีนวลเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ท่านได้ขออนุญาตคุณพ่อและคุณแม่ของท่านไปบ้านขอพ่อหวังเต๊ะพร้อมกับแม่อุ่นเรือน นิมา (น้อสาวของคุณแม่ประยูร) เพื่อเรียนรู้ลำตัด  ท่านได้ฝึกลำตัดเรื่อยมาตั้งแต่คุณแม่ท่านมีอายุ 15 ปี  จนถึงปัจจุบัน ท่านยังเคยเป็นนางเอกคณะหวังเต๊ะ  อีกด้วยและท่านยังมีความสามารถด้านเพลงเรือ  เพลงฉ่อย  เพลงเกี่ยวข้าว เพลงอีแซว           เพลพวงมาลัย และเพลงขอทานอีกด้วย  ต่อมาท่านได้สมรสกับพ่อหวังดี  นิมา (พ่อหวังเต๊ะ) มีธิดา 1 คนคือ  คุณนิรามัย นิมา (คุณปุ๊ก)  โดยในปีพุทธศักราช 2542  ท่านได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นของจังหวัดปทุมธานี  และในปีพุทธศักราช 2562  ท่านได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติขึ้นเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิละการแสดง (ลำตัด)

 

ปัจจุบันคุณแม่ศรีนวล ขำอาจ  ได้พำนักอยู่กับคุณนิรามัย นิมา ที่บ้านจังหวัดนครปฐม นอกเหนือจากงาน   ลำตัดที่คุณแม่รักแล้ว คุณแม่ได้มีความสุขกับชุมชนรอบข้างซึ่งเป็นชุมชนที่มีความรักความอบอุ่น            ความเอื้ออาทรต่อกัน  และอีกหนึ่งอาชีพที่นำความสุขให้กับคุณแม่คือการเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวง      ตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือทำการเกษตรและประมงในตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม

 ​​​​​​​​นางสาวชนิดา  พรหมผลิน

​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต  รายงาน

 

 

Close