นครปฐม “รัฐช่วยจ่าย-เอกชนช่วยจ้าง “เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าทำงาน “

นครปฐม รับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานในสถานประกอบการโครงการ CO-Payment

โครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (นัดพบ Co-Payment).

นางสาวบุณยวีร์. ไขว้พันธุ์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ เข้าสถานประกอบการ นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยล ะ 15ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการๆ จ่ายค่าจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกสิ้นเดือน รัฐสนับสนุนค่าจ้าง ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทย
และไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้น ทำงานระหว่างเรียน (Part Time)
ต. อายุไม่เกิน ๒๕ ปี หรือหากอายุเกินกว่า ๒๕ ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๓

เชิญร่วมงาน นัดพบ Co-Payment”
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาไหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกช (Co-Payment) รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง จ้างงานเด็กจบใหม่ จ่ายคนละครึ่ง ใน วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น. ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. วิทยาเขตศาลายา

 

เอกสารสำเนาบัตรประชาชน
สำเนาวุฒิการศึกษา ลงทะเบียน เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ในการจ้างงานเด็กจบใหม.สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 034-271434 Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม www.doe.go.th/nakhonpat hom
กรมการจัดหางาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย – ลงทะเบียนผู้เข้ร่วมโครงการ Co – Payment
– ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ
– รับสมัครงาน/สัมภาษณ์งาน
– ทดสอบความพร้อมทางอาชิw (Employment Guide) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ ให้คำปริกษาแนะแนวอาชีพ ลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการ รูปถ่าย 1 นิ้ว

พร้อมพบกับโครงการ
opayment (จ้างงานเด็กจบใหม่
“รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง ที่จังหวัดนครปฐม ต้องมีคุณสมบัติ นายจ้างสถานประกอบการ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม
คุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หากอายุเกินไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกิน 15% นับแต่ เข้าร่วมโครงการ จ่ายค่าจ้าง 50% เดือนละครั้ง ทุกสิ้นเดือน ต้องจบการศึกษาปี พ.ศ.2562-2563 ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้น ทำงานระหว่างเรียน (Part Time)

ฐานเงินเดือน วุฒิ ม.6 ค่าจ้าง 9,930 บาท รัฐสนับสนุนเงิน 4,345 บาท วุฒิ ปวช.ค่าจ้าง 9,930 บาท รัฐสนับสนุนเงิน 4,700 บาท วุฒิ ปวส.ค่าจ้าง 11,500 บาท รัฐสนับสนุนเงิน 5,750 บาท วุฒิ ปริญญาตรี 15,000 บาท รัฐสนับสนุนเงิน 7,500 บาท
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ พพพ.จ้างงานเด็กจบใหม.com หรือสอบถามที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3427 1434 มือถือ 08 9919 8542 กระทรวงแรงงาน
www.mol.go.th

ทีมข่าว/” จ.นครปฐม

Close