เกษตรนครพนม”เสริมความเข้มแข็งกลุ่มหมู่บ้านเกษตรกร

เกษตรนครพนม เสริมความเข้มแข็งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เปิดเวทีพัฒนาผู้นำ เน้นถ่ายทอดแผนการผลิตรายบุคคล
ต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวีรพงศ์ วรรณลา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดเวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในระดับจังหวัด โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนและส่งเสริมพร้อมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมทั้งจัดทำแผนในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการที่เกิดจากการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการขยายผลการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งมีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 20 ราย ในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ

นายวีรพงศ์ วรรณลา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า การเปิดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญที่ดำเนินการภายใต้โครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร มีการนำกลุ่มผู้นำแม่บ้านเกษตรกรทั้ง 12 อำเภอ เข้ามาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งวางแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและขยายผลในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านห้วยไหล่ อำเภอปลาปาก กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก กลุ่มเพาะเห็ดบ้านวังโน อำเภอวังยาง และกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกและแปรรูปเฉาก๊วยบ้านสร้างแป้น อำเภอเรณูนคร ซึ่งจะต้องดำเนินการถ่ายทอดความรู้และพัฒนากลุ่มให้มีความพร้อมสู่การเป็น Smart group และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับชุมชนได้ในอนาคต

นายวีรพงศ์ วรรณลา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในการเปิดเวทีในครั้งนี้ ได้เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมสาธิตและให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล Individual Farm Production Plan (IFPP) ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง จะต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจซึ่งจะทำให้เรากำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน และการจะไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างไร ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ ในการนำเอาความคิดที่มีอยู่มาเขียนเป็นแผนธุรกิจที่เป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางและสามารถอยู่รอดได้ เกษตรกรในยุคปัจจุบันก็เช่นกัน จะต้องมีแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ซึ่งก็คือแผนธุรกิจอย่างง่ายของเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรที่เกษตรกรหรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะต้องเข้าใจและสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและความเข้มแข็งของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น

ภาพ/ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
เทพพนม รายงาน

Close