นครปฐม”คกก.โรคติดต่อจังหวัดนครปฐม “ประชุมติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19”

นครปฐม. คกก.โรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ประชุมติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม

 

ในวันนี้ (2 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม มี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่ง ณ วันที่ 2 มกราคม 2564 มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 62 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 6 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 56 ราย

 

ที่ประชุมได้วิเคราะห์สถานการณ์และวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงในทุกมิติ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการจัดหาสถานที่กักตัวในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น และเร่งดำเนินการเชิงรุกในทุกด้าน ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ เพื่อบูรณาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่ประชุมยังได้พิจารณามาตรการในการปิดสถานศึกษาเพิ่มเติม จากที่ก่อนหน้าได้มีประกาศปิดจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดได้เข้าถึงเด็ก และเด็กไม่ได้เสียสิทธิ์การเรียนการสอน ซึ่งสถานศึกษาจะจัดการเรียนการสอนทางไกลตามแนวทางที่หน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัดได้ให้แนวทางไว้ เช่น การเรียนทาง on air, on line, on demand และ on hand นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงการปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว โดยได้พิจารณาถึงผลดีและผลกระทบรอบด้าน ซึ่งการดำเนินการต้องสอดคล้องกับที่กรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดอื่นๆ มีประกาศออกมา เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่ควบคุม ซึ่งต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโควิด-19 อย่างเข้มข้น

 

Close