มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์”พัฒนาหุ่นยนต์ส่งอาหาร”

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พัฒนาหุ่นยนต์ส่งอาหารและให้บริการทางการแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการแพทย์

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในปัจจุบันทำให้มีผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมาก ซึ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และในการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส ของบุคลากรทางการแพทย์
จากปัญหาที่กล่าวข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ส่งอาหารและให้บริการทางการแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการแพทย์ จากการเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ป่วย ในขณะส่งอาหารและตรวจวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้คิดค้นหุ่นยนต์ที่สามารถควบคุมและสั่งงานได้จากระยะไกลเพื่อส่งอาหารหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยให้บุคลลากรแพทย์สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านวิดีโอสื่อสารทางไกลได้

โดยหุ่นยนต์ส่งอาหารและให้บริการทางการแพทย์สร้างขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยีงสามารถบังคับหุ่นยนต์แบบไร้สายจากระยะไกลได้ประมาณ 70 เมตร โดยมีระบบยืนยันตัวตนผู้ป่วยก่อนรับอาหาร สามารถส่งอาหารได้จำนวนครั้งละ 8 ชุด และสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านวิดีโอคอลได้อีกด้วย
ซึ่งหุ่นยนต์ส่งอาหารและให้บริการทางการแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการแพทย์ นี้ จะนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อรับมือในกรณีฉุกเฉิน ในการเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ต่อไปในอนาคต

 

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close