นครปฐม”ประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็ก”เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ”วัฒนธรรมวินิต”

จ.นครปฐม ประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”

วันนี้ (20 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ศึกษาธิการจังหวัด รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก

ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็กให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีมารยาทไทย มีน้ำใจไมตรี การแต่งกาย การใช้ภาษาที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นได้ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และปรับกระบวนความคิดให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564

สำหรับผู้สมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก มีจำนวน 9 ราย และ นางสาวอักษราภัค อำนวยผล จากโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 และได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าพิจารณาในระดับประเทศต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Close