พะเยา”4 องค์การเพื่อสังคมระดมทุนซื้อของปันสุข แจก 9 อำเภอ

พะเยา – 4 องค์การเพื่อสังคมระดมทุนซื้อของปันสุข แจก 9 อำเภอ ช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

วันนี้ ( 24 มกราคม 2564 ) ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแม่ญิงพะเยา ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ. พะเยา บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พะเยา เครือข่ายแม่ญิงพะเยา เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิงและสมาคมสถาบันลุ่มน้ำโขง ได้จัดพิธีมอบถุงปันสุขให้กับตัวแทนของเครือข่ายฯ จาก 9 อำเภอในจ.พะเยา ใช้ชื่อว่า “โครงการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่แม่ญิงลุ่มน้ำอิง” จำนวน 100ถุง เพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ ที่ปรึกษาเครือข่ายแม่หญิงพะเยา กล่าวว่าโครงการฯนี้ เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มเปราะบาง คนพิการเด็กและเยาวชน ครอบคลุม 9อำเภอของจังหวัดพะเยาโดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Development Programme (UNDP) โดยครั้งแรกจำนำแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 100ถุง แต่ละถุงประกอบด้วย ข้าวสารเหนียว 5 กก., นม 1 หีบ, ไข่ไก่ จำนวน 2แฝง ( 60 ใบ ), และปลาแห้งป่น 1กระปุก และสิ่งของทั้งหมดซื้อมาจากกลุ่มชาวบ้าน เป็นสินค้าโอท็อป ยกเว้นนมกล่องเท่านั้น โดยมีตัวแทนเครือข่ายแม่ญิงพะเยาทั้ง 9 อำเภอมารับมอบ ก่อนที่จะแจกจ่ายต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเริ่มโครงการฯเท่านั้น ซึ่งต่อไปจะมีการนำรถปันสุขลงแจกจ่ายในพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการหาบุคคลที่เหมาะสมโดยจะนำไปแจกให้ถึงบ้าน

ด้าน น.ส.ราณี วงศ์ประจวบลาภ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายแม่ญิงพะเยา กล่าวว่า โครงการแม่ญิงพะเยาเกิดขึ้นจากกลุ่มแม่ญิงพะเยาที่ต้องการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้หญิงพะเยาในทุกมิติ ซึ่งทำมาแล้วเกือบ 20 ปี ทุกๆครั้งที่มีวิกฤตหรือเหตุการณ์ใดๆที่ทางกลุ่มจะช่วยเหลือ แบ่งเบาอะไรให้สังคมหรือกลุ่มผู้หญิงในพะเยาได้ทางเครือข่ายฯก็จะทำ โดยจะทำงานร่วมกับองค์กร เครือข่ายที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา ซึ่งปกติจะมีองค์กรหลักคือ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พะเยา เครือข่ายแม่ญิงพะเยา เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำอิง และ สมาคมสถาบันลุ่มน้ำโขง

สำหรับ “โครงการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่แม่ญิงลุ่มน้ำอิง” ครั้งต่อๆไป จะเป็นการลงพื้นที่จริง ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมทำข้อตกลงเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแจกในแต่ละพื้นที่ โดยการพิจารณาจากคระกรรมการเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่ายแม่ญิงพะเยาระดับตำบล เพื่อให้ถุงปันสุขได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและครบถ้วน

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close