จังหวัดสุโขทัย”Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย”

จังหวัดสุโขทัย Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

!วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)” และ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย แล้ง” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงผลกระทบ ที่เกิดจากสาธารณภัย/อุบัติภัย และร่วมมือกันเตรียมความพร้อมสําหรับการป้องกันภัยใน ทุกสถานการณ์ด้วยความไม่ประมาท ปัจจุบันจังหวัดมีสถานการณ์ของสาธารณภัย ในเรื่องของมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นในพื้นที่ และในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเข้าสู่ช่วงของฤดูแล้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับประชาชนในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้ จังหวัดสุโขทัยจึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ในการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัย/อุบัติภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยต่อไป

ธนกฤต ท้าวบุญยืน สุโขทัย

Close