รอง”ผอ.ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก”ประกาศปิดการเรียน 2 วัน”เพื่อความปลอดภัย”

กาญจนบุรี “ปลอดภัยไว้ก่อน” รอง ผอ.รร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก ประกาศปิดการเรียนการสอน 2 วัน ป้องกันโควิด-19 หลังผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาด

 

วันนี้ 18 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางยาใจ เหมือนว้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียนเมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 ที่ผ่านมา ระบุว่า

เนื่องจากมีผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19
อาศัยข้อความในข้อ 9 (1) ข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยและชีวิตนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ระหว่างการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว โรงเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติและแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดดังนี้
1.มอบให้ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนสื่อสารแบบทางไกลกับนักเรียนและผู้ปกครองด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. ครูผู้สอนประจำวิชาปฏิบัติหน้าที่การสอนตามตารางปกติในรูปแบบออนไลน์หรือมอบหมายงานให้กับนักเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หรืองานที่มอบหมายตามแบบฟอร์มของกลุ่มงานบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาทราบตามระยะเวลาที่กำหนด
4.ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในการทำงานที่ครูมอบหมายตามรายวิชาต่างๆ และปฏิบัติตาม การป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเข้มงวด
5. ให้นักเรียนหยุดเรียนและกักตัวอยู่บ้าน ในกรณีที่นักเรียนมีการเดินทางให้นักเรียนบันทึกการเดินทางและรายงานครูที่ปรึกษาเพื่อรายงานผู้บริหารทราบเป็นระยะ
6. โรงเรียนยกเลิกทุกกิจกรรมไม่อนุญาตให้คุณครูนัดหมายนักเรียนและห้ามนักเรียนมาทำกิจกรรมภายในโรงเรียนทุกกรณี
7. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และ 8. หากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์โรงเรียน และ Facebook ของโรงเรียน ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close