บิ๊กธีร์ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผล

บิ๊กธีร์ !!! ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมดาหลา ชั้น 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง รอง ผบช.ภ.1/รอง ผอ.ศอ.ปส.ภ.1 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านขยายผลคดียาเสติด จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุดในพื้นที่ภาค 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดและการรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานในการดำเนินคดียาเสพติด โดยมี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขา และนาย พิเชษฐ์ เกษตรสิน อธิบดีอัยการภาค 1 เป็นประธานพิธีเปิด

พล.ต.ต.สุภธีร์ กล่าวว่า สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านขยายผลคดียาเสติดในครั้งนี้ เนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลกำหนดนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดที่มุ่งเน้นการปราบปรามผู้ค้าการจับกุมขยายผลตัวการสำคัญและการยึดทรัพย์สิน เพื่อเป็นการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้หมดลิ้นไป โดยในปีงบประมาณ พ ศ.2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินคดีกับนายทุนหรือผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดโดยใช้มาตรการสมคบหรือสนับสนุนช่วยเหลือ และมาตรการในการริบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม คดียาเสพติดและการใช้เครื่องมือหรือกลไกตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้กำหนดฐานความผิดที่มีลักษณะพิเศษ คือ ความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 8 และความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 6 เพื่อให้สามารถขยายผลการดำเนินคดีไปยังนายทุนหรือผู้สั่งการที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายการค้ายาเสพติด รวมตลอดถึงการติดตามยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ผู้กระทำความผิด ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องในการขยายผลคดียาเสพติด
พล.ต.ต.สุภธีร์ กล่าวต่อว่า โดยใช้มาตรการสมคบหรือสนับสนุนช่วยเหลือนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีองค์ความรู้ด้านการสืบสวนทางการเงิน การสืบสวนโดยการใช้เครื่องมือพิเศษ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวน รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดียาเสพติด เพื่อให้การสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับนายทุนหรือผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ในทางปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีปัญหาในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การสืบสวนขยายผล และรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดียาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถขยายผลไปตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง กับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องให้ได้อย่างเด็ดขาด และมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและ ยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพในด้านการปราบปรามและขยายผลการดำเนินคดีกับเครือข่ายการค้ายาเสพติด อย่างมีประสิทธิภาพ

Close