ผู้ว่าฯกาญจน์”ประกาศอนุญาตผู้ประกอบการร้านค้า

ผู้ว่าฯกาญจน์ ประกาศอนุญาตผู้ประกอบการ้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดได้แล้ว แต่ห้ามเกินเที่ยงคืน มีผลวันนี้เป็นต้นไป

 

วันนี้ 23 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ส นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1008/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ตามอนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 555/2564 ลงวันที่ 30 มกราคม
พ.ศ.2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดโรนา 2019 (โควิด-19)จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุม นั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 3/2564เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง และตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง
จังหวัดกาญจนบุรีจึงยกเลิกคำสั่งคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี 555/2564 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเร่งต่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVD – 19) จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุม และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และ(ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

โดยให้การเปิดดำเนินกาตนรของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูง แต่ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ และตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังต่อไปนี้

1.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรแรม สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ รถเข็น หาบเร่ และแผงลอย ให้เปิดบริการโดยจัดที่นั่งรับประทานอาหารได้ แต่ไม่เกินเวลา 24.00 น.สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สามารถเปิดบริการโดยให้มีการบริโภคในร้านได้ แต่ไม่เกิน เวลา 24.00 น.และให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมารา 30 วรรค 3(1)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close