เปิดป้ายโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศิล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ศรีสะเกษ !! เปิดป้ายโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนสิริเกศน้อนเกล้า

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนสิริเกศน้อนเกล้า บ้านโนนแย้ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดป้ายโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนสิริเกศน้อนเกล้า โดยมีนายนัฐวุฒิ นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า นำคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปี 2564 เป็นจำนวนมาก
นายนัฐวุฒิ นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กล่าวว่า โรงเรียน ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง มีข้อต่างในข้อเหมือนกับโรงเรียนทั้วไปดังนี้
1. คณะครูนักเรียน ที่นับถือศาสนาพุทธต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ทุกคน
๒. โรงเรียนต้องบริหารจัดการแบบ “บ ว ร” 2 บ้าน วัด โรงเรียน
๓. โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/คารวะธรรมหน้าเสาธงทุกวัน “น้องเคารพพี่ ศิษย์เคารพครู”
4. สวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์หรือวันที่โรงเรียนกำหนด
5. โรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนนำภัตตาหารไปถวายเพลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6. มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
7. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งกอ มะละกอหนึ่งต้น” เมื่อทำที่โรงเรียนสำเร็จแล้ว ขยายผล เข้าสู่ชุมชน ต่อไป
นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับข้อต่างในข้อเหมือนของหมู่ต้นแบบ “หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ดังนี้
๑. พุทธศาสนิกชน/ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ทุกคน
๒. ต้องบริหารจัดการแบบ “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน
๓. มีการทำบุญตักบาตรอย่างน้อยทุกวันพระ
๔. คนในชุมชนต้องลด ละ เลิก การเสพเครื่องดองของเมาอย่างน้อยทุกวันพระของทุกเดือน
๕. ทำบุญอิ่มสาม 4 (อิ่มพระสงฆ์ /อิ่มตนเอง /อิ่มเพื่อน/อิ่มผู้ป่วยติดเตียง)
๖. ทุกครอบครัวต้องน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า“สวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งกอ มะละกอหนึ่งต้น”เพื่อการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close