วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม”ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด”รองเจ้าคณะ และเจ้าคณะอำเภอ

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำโดย ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล  วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และข้าราชการในสังกัด  เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและเลขานุการ โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมฯ ณ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. เรื่องการปกครอง 2. เรื่องการศึกษา 3.เรื่องการเผยแผ่  4. เรื่องสาธารณูปการ  5. เรื่องการสาธารณสงเคราะห์  6. เรื่องการพัฒนาพุทธมณฑล 7. เรื่องอื่น ๆ

 

        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม โดย ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้นำเสนอและประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา            “วันมาฆบูชา” ในที่ประชุมพระสังฆาธิการฯ ถึงความสำคัญในการจัดทำนิทรรศการออนไลน์ในช่วงสถานการณ์       การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) นี้ ซึ่งจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ จึงต้องมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการดำเนินการในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา  เพื่อเป็นการลดการรวมคนจำนวนมาก  เป็นการลดความเสี่ยงของการติดต่อโรคระบาดดังกล่าว  โดยปรับมาเป็นรูปแบบการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์  โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมเวที  เจ้าคณะภาค 15  เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  และ พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  บรรยายถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”    

        นิทรรศการออนไลน์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประกอบด้วย  1) องค์ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา  2) คติธรรม  3) สาส์นบุคคลสำคัญ  4) มาฆบูชากับสถานการณ์ COVID – 19  

 

        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  กระทรวงวัฒนธรรม  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  รับชมนิทรรศการออนไลน์  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564  ได้ที่  http:www.        m-culture.go.th/nakhonpathom  หรือสแกน QR.Code  (จากภาพด้านล่าง)

นางสาวชนิดา  พรหมผลิน  
ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต  รายงาน

Close