เปิดนิทรรศการ”การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ

กาญจนบุรี ปธ.ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณลสูลานนท์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ” เครือข่ายที่ 1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนในสังกัดของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 โรงเรียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลเอกศรุต นาควัชระ ประธานศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณลสูลานนท์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ” เครือข่ายที่ 1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนในสังกัดของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศูนย์นวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยมี นางนัยนา อังคุตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น นายศวัธชณ์ ศิลปดิษฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ คณะผู้บริหารฯ คณะครูอาจารย์ฯ ส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานในครั้งนี้

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้คัดเลือกให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยคัดเลือกโรงเรียนในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกทั้งหมดจำนวน 20 โรงเรียน และให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 100,000 บาทจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยอยู่ในการดูแลของศูนย์ยวพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้ความรู้ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 ปีการศึกษา (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียน ให้มีมิติในการบริหารการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 โรงเรียนร่วมเป็นเครือข่ายที่ 1 ดังนี้ คือ 1.โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2.โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ สังกัดเทศบาลตำบลทองผาภูมิ 3.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 4.โรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 5.โรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

โดยทั้ง 5 โรงเรียนได้รับการพัฒนางานหลักๆในเรื่องต่างๆดังนี้ 1.School Goal 2.ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 3.การเรียนการสอนด้วยระบบการ Active Learning 4.ระบบสารสนเทศในโรงเรียน (Q-Info) 5.การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา (Network) 6.การดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและความต้องการพิเศษ 7. การสร้างเสริมคุณธรรม

ซึ่งโรงเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 7 เรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา พร้อมทั้งได้รับการนิเทศติดตามผลอย่างกัลยาณมิตร จากศูนย์ยวพัฒน์ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อเป็นการขยายผลของการดำเนินโครงการฯ ทางศูนย์ยวพัฒน์ ได้มอบหมายให้โรงเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนำเสนอจุดเด่นของโรงเรียน แต่ละโรงเรียน ทั้ง 5 โรงเรียน เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนักเรียน ครู และสาธารณชน จึงได้จัดนิทรรศการ การพัฒนา การศึกษาทั้งระบบเครือข่ายที่ 1 (Whole Schoo approach) โดยศูนย์ยวพัฒน์ขึ้นในวันนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close