ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

จ.จันทบุรีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าทุเรียนของภาคตะวันออกในการส่งเสริม สนับสนุน และการค้าทุเรียนที่เป็นธรรม รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการผลิตที่ปลอดภัย และเข้าสู่ระบบการปลูกทุเรียนอินทรีย์ แบบยั่งยืน

วันนี้ (3 มี.ค. 64) ที่ วัดโพธิ์ทอง ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าทุเรียนของภาคตะวันออก โดยนายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ สมาคม สมาพันธ์และเครือข่ายเกษตรกร ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชาวสวนทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี โดยมีบริษัท ควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด และผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกและแปรรูป ร่วมกับสมาคมสัจจะสะสมทรัพย์ วัด โพธิ์ทอง และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และการค้าทุเรียนที่เป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมส่งเสริมมาตรฐานทุเรียนไทย ให้ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานการส่งออกทุเรียนไทยสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางผลไม้โลก ร่วมสนับสนุนส่งเสริมด้านวิจัยและพัฒนาผลไม้ไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าสู่การเป็น Smart Farmer และร่วมพัฒนาเกษตรกรไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการสากลยุค 5.0 ตลาดนำการผลิตแบบออนไลน์รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการผลิตที่ปลอดภัย และเข้าสู่ระบบการปลูกทุเรียนอินทรีย์ แบบยั่งยืน โดยใช้ตลาดนำ บริหาร ผลิต และวิจัย แบบครบวงจรผู้ประกอบการสากล รวมถึงทำให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close