พัฒนาบ่อนำ้บาดาลพุโซดา”เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

กาญจนบุรี “อาจารย์ด้านท่องเที่ยว และด้านธรณีศาสตร์ ม.มหิดล เห็นด้วยในเชิงวิชาการ ถ้าจะพัฒนา พื้นที่ บ่อน้ำบาดาลพุโซดา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Unseen Thailand การค้นพบครั้งแรกของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำดี มีแร่ธาตุสูง”

วันนี้ 5 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ อาจารย์ด้านการท่องเที่ยว ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวว่า น้ำบาดาลพุโซดา ที่พบ ในตำบลห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน เช่น พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจากในขณะนี้มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าน้ำจากพุโซดานั้นมีคุณภาพดี อีกทั้งยังมีความน่าสนใจในเรื่องการค้นพบน้ำบาดาลพุโซดาแห่งนี้ จึงมีความเป็น Unseen อีกด้วย ซึ่งหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต มีการวางแผนตั้งแต่ต้น มีการดำเนินการมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถสร้างการรับรู้ที่ดี อันจะนำประโยชน์มาสู่ชุมชน และจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

ด้านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แก้วดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากกรณีที่มีการพบ แหล่งน้ำบาดาลพุโซดา ของตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และจากข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พบว่าน้ำบาดาลพุโซดา ตำบลห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีเป็นน้ำบาดาลพุโซดาแห่งแรกของประเทศไทย และมีโอกาสพบแหล่งน้ำบาดาลพุโซดาในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีก

หากมีลักษณะธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และคุณภาพน้ำบาดาลที่ใกล้เคียงกับพื้นที่บ่อน้ำบาดาลพุโซดา (ตำบลห้วยกระเจา) ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาและสำรวจทางธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ตลอดทั้งการเจาะสำรวจเพิ่มเติมในขั้นรายละเอียด

และน้ำบาดาลพุ สามารถพบได้อีกหลายพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากชั้นน้ำบาดาลมีแรงดันและมีระดับแรงดันน้ำสูงกว่าระดับภูมิประเทศ แต่ลักษณะของน้ำบาดาลพุโซดานั้น ที่นอกจากจะเกิดจากระดับแรงดันน้ำที่สูงกว่าระดับภูมิประเทศแล้ว อีกเหตุผลหนึ่ง น้ำดังกล่าวยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่เนื่องจากปฏิกิริยาของหินกลุ่มคาร์บอเนตได้รับความร้อนสำหรับ ข้อมูลที่น่าสนใจ ของน้ำบาดาลพุโซดา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นั้น

จากข้อมูลคุณภาพน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (พ.ศ.2564) พบว่าน้ำบาดาลพุโซดาห้วยกระเจา มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากและไม่มีสารพิษปนเปื้อน มีคุณภาพน้ำเทียบเท่ากับน้ำแร่ยี่ห้อดังของต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นน้ำแร่ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยสามารถใช้น้ำดังกล่าวเพื่อการเกษตร และอุปโภค หากจะนำมาบริโภคต้องนำไปปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน

และเห็นด้วยถ้าจะพัฒนา พื้นที่ บ่อน้ำบาดาลพุโซดา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Unseen Thailand การค้นพบครั้งแรกของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำดี มีแร่ธาตุสูง เป็นแหล่งน้ำพุธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งไม่เคยพบที่ใดมาก่อนในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป

ทีมข่าวภูมิภาค / กาญจนบุรี

Close