ในหลวง พระราชทานถวายภัตตาหารเพล

พะเยา – ในหลวงฯ พระราชทานถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง วัดศรีโคมคำ

วันนี้ ( ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และ กรรมการกำกับห้องสอบ ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา โดยพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชุติเดช มัจนัทร์ รองผู้ว่าราชการจ.พะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และ กรรมการกำกับห้องสอบในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๒ แห่ง รวม ๒๘,๒๒๔ รูป ตามที่ สำนักงานแม่กองบาลี ได้ประกาศเรื่อง การสอบบาลีสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ชั้นประโยค ๑ – ๒ และชั้นประโยค ป.ธ. ๓, ๔, ๕ ในวันที่ ๘ – ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ในสนามสอบ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ในส่วนของ จ.พะเยา สนามสอบบาลีสนามหลวง วัดศรีโคมคำ ( วัดพระเจ้าตนหลวง ) มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบจำนวน 125 รูป

สอบสนามหลวง คือการสอบไล่วัดความรู้พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย โดยคำว่า “สนามหลวง” นั้นสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “การสอบพระปริยัติธรรมบาลีในพระราชวังหลวง” โดยการสอบสนามหลวงในสมัยก่อนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับเป็นพระราชภาระ ถวายความอุปถัมภ์การจัดสอบขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยจัดสอบแบบปากเปล่า คือพระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาบาลีมีความรู้พอสมควรแล้ว เข้าสอบบาลีสนามหลวงโดยการแปลคัมภีร์ภาษาบาลีเป็นภาษาไทย หรือแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี ต่อหน้าพระที่นั่งและคณะกรรมการพระเถรานุเถระ โดยผู้สอบไล่ได้ในชั้นประโยคต่างๆ จะได้รับการพระราชทานสมณศักดิ์ พัดยศ ไตรจีวร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ให้เป็นเปรียญ และรับนิตยภัตของหลวง เป็นการยกย่องเชิดชู

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา)

Close