สหกรณ์การเกษตร”ผู้ปลูกมะพร้าวนำ้หอมแปลงใหญ่วัดเพลง

ราชบุรี – สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง

สหกรณ์จ.ราชบุรี ผลักดัน สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง สู่ GAP ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับอำนาจต่อรองราคา

วันที่ 19 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ราชบุรี มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมมากที่สุดในประเทศไทย จากการสำรวจพื้นที่ทางอากาศพบว่า มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากถึง 1.2 แสนไร่ โดยอำเภอวัดเพลง เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมจำนวนมาก เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด มีสมาชิกจำนวน 61 ราย รวมพื้นที่ปลูกของสมาชิกฯ 700 กว่าไร่ สำนักสหกรณ์จ.ราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายนพดล กาฬวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อ.ปากท่อ / อ.วัดเพลง) จึงเข้าไปช่วยส่งเสริมด้านการดำเนินธุรกิจ ให้คำแนะนำปรึกษา ทั้งในด้านการตลาด การดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาทางด้านการผลิต และผลักดันให้มะพร้าวน้ำหอมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด ได้รับมาตรฐาน GAP คือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practices: GAP) หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด โดยขบวนการผลิตจะต้อง ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีการใช้ ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน การผลิตตามมาตรฐาน GAP ก่อให้เกิดความยั่งยืน ทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม มาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร

นายนพดล กาฬวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เปิดเผยว่า ในส่วนของอำเภอวัดเพลง กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ได้รวมตัวกันขอจดทะเบียนเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้สนับสนุนการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การจัดตั้งกลุ่มของเกษตร และการจัดตั้งสหกรณ์ โดยเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด เมื่อปี 2560 และสหกรณ์ฯ แห่งนี้ได้ดำเนินธุรกิจแบบจริงจัง มีการติดต่อซื้อขายมะพร้าวน้ำหอมกับบริษัทใหญ่ๆ โดยมีคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะขอเงินจากการจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมของสมาชิกลูกละ 20 สตางค์ เพื่อเป็นเงินมาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ มีหลายบริษัทมาติดต่อ ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของสมาชิกฯ ว่ายินดีจะขายให้เจ้าไหน สหกรณ์ฯ แห่งนี้จะมีหุ้นให้กับสมาชิกด้วย เช่นคณะกรรมการฯ จำหน่ายได้หมื่นบาท สมาชิกจะได้ 100 บาท เป็นการถือหุ้นของสมาชิก ตอนเริ่มดำเนินการใหม่ๆ สหกรณ์ฯ ได้กำไรน้อย ในปีแรก 2560 ได้กำไร 211 บาท แต่มีเพิ่มกำไรขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีกำไรหลักแสนบาท นอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ยังเข้ามาช่วยเรื่องปัจจัยการผลิต จะสำรวจความต้องการของสมาชิกฯ ว่าต้องการอะไร เช่นอยากได้ขี้ไก่มาทำปุ๋ย ทางสำนักงานสหกรณ์ฯ ก็จะดำเนินการหาแหล่งให้ แต่การซื้อขายก็เป็นการตัดสินใจของสมาชิก และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี มีการสนับสนุนในปัจจัยอื่นๆ อีก แล้วแต่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ว่าจะให้ช่วยสนับสนุนในเรื่องใด

ด้านนายอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เข้ามาช่วยส่งเสริม ผลักดันให้สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด ได้เข้าสู้ระบบ GAP แปลความหมายสั้นๆ ก็คือมาตรฐานการผลิตทางเกษตรที่ดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะอาชีพ ทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ได้มีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาดำเนินงานโครงการเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยมีอาจารย์มาอบรมให้ความรู้ อาทิเรื่อง การใช้สารเคมีให้ถูกต้อง , การจัดเก็บสารเคมีที่ถูกวิธี และมีการเข้าตรวจประเมินแปลงเกษตร เป็นต้น ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด มีสมาชิกจำนวน 61 ราย สมัครเข้าร่วม GAP จำนวน 16 ราย มีการตรวจประเมินตั้งแต่ปี 2563 เมื่อตรวจแล้วในจำนวน 16 ราย ผ่านการประเมิน 15 ราย อีก 1 ราย ติดเรื่องการเก็บรักษาสารเคมี อย่างไรก็ตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะสนับสนุนให้สมาชิกทั้งหมดได้รับ GAP “ เมื่อได้เข้าสู่ระบบ GAP เราสามารถยกระดับราคาจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมได้ เช่น จากราคาลูกล่ะ 5 หากมี GAP ก็จะได้ราคาลูกล่ะ 7 บาท เพราะมีใบรับรอง GAP ยังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย

ขณะที่ นายประดิษฐ์ ไพรัตน์ ประธานสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด ให้ข้อมูลว่า พวกเราเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ในพื้นที่อำเภอวัดเพลง ได้พูดคุยปรึกษาถึงอาชีพการปลูกมะพร้าวของเราอยู่ตลอด กระทั่งพวกเรารวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์ฯ ขึ้นมา ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้เข้ามาสนับสนุน แนะนำ การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และผลักดันให้สมาชิก เข้าสู่ระบบ GAP ทำให้มะพร้าวน้ำหอมของเราที่จะจำหน่าย สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าที่จะซื้อได้ เพราะเป็นกลุ่มใหญ่ สินค้าเราถือว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐาน ยิ่งพอผ่าน GAP สินค้าเราจำหน่ายได้ดีมาก การรวมกลุ่ม รวมตัวกัน สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกได้เยอะ มะพร้าวน้ำหอมของพวกเราก็จำหน่ายได้ดีขึ้น แล้วสหกรณ์ฯ ของเราในรอบปีก็จะมีปันผลให้สมาชิกซึ่งตอนนี้เกษตรกรรายอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ให้ความสนใจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรียังส่งเสริมให้เกษตรกรนอกจากขายผลสดแล้ว ยังดำเนินการเพิ่มมูลค่าสินค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งความสำคัญของมะพร้าว การสร้างนวัตกรรมจากมะพร้าวที่เป็นขนม เครื่องดื่ม สามารถส่งขาย สร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกทางด้วยโดยเฉพาะ การนำมะพร้าวน้ำหอมที่ตกเกรดมาทำไอศกรีม และข้าวหลามมะพร้าวอ่อน เพื่อไม่ให้ผลผลิตสูญเปล่า อีกด้วย

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close