สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์

สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2528 รัฐบาลได้สถาปนาวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ต่อมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2531 ได้ถวายพระราชสมัญญาเฉลิมพระเกียรติเป็น “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรม” และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติลงมติเป็นเอกฉันท์ถวายพระราชสมัญญา “วิศิษฏศิลปิน” พระองค์ทรงเป็นศิลปินผู้มีพระอัจริยภาพเป็นเลิศทั้งด้าน วรรณศิลป์ สังคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ทรงเป็นปราชญ์ทางวิชาการและการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่องานศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปินไทยสืบเนื่องตลอดมา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพสกนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการลงนามถวายพระพร โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ศาล ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ ชั้น ๕ ส่วนต่อขยาย ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มาชม และศึกษาข้อมูลพระราชประวัติฯ ระหว่างวันที่ 2 – 9 เมษายน 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ส่วนต่อขยาย ศาลากลางจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม


ชนิดา พรหมผลิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค
และทีมข่าวนครปฐม รายงาน

Close