ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์”เปิดจุดบริการนำ้แร่ฟรี”

ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เปิดจุดบริการน้ำแร่ฟรี ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน และเป็นจุดบริการน้ำดื่มสำหรับผู้สัญจรบนเส้นทางสายหลัก

 

7 เม.ย.64  ที่จุดบริการน้ำแร่ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน
นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการน้ำแร่เพื่อประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมี นายประยงค์  จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน นายจรูญ  วรสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนส่วนราชการ เครือข่าย ทสม.และประชาชน ร่วมพิธี โดยจุดบริการน้ำแร่แห่งนี้ สืบเนื่องมาจากในปี 2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)  ได้ดำเนินการโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ จำนวน 24 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนและเป็นจุดบริการน้ำดื่มสำหรับประชาชนที่สัญจรบนถนนสายหลัก โดย จ.ประจวบฯ ซึ่งเป็น 1 ใน 24 แห่ง ได้มีการสำรวจและจัดสร้างจุดบริการน้ำแร่ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหัวหิน โดยมีจุดกดน้ำดื่มและก๊อกน้ำให้ประชาชนสามารถที่จะนำภาชนะมารองรับน้ำแร่ที่ผ่านการกรองแล้วไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ฟรี ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นจุดบริการน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่สัญจรบนเส้นทางถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี  ซึ่งในพิธีเปิดวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้แจกจ่ายน้ำแร่ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และได้สาธิตดื่มน้ำแร่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ขณะที่ประชาชนจำนวนมากพากันนำภาชนะมาบรรจุน้ำแร่กลับไปบริโภคที่บ้าน

นอกจากนี้ ในพิธีเปิดจุดบริการน้ำแร่ยังได้มีการจัดเสวนา เรื่อง “บทบาทภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการจุดบริการน้ำแร่เพื่อประชาชน”  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายอำเภอหัวหิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประธานเครือข่าย ทสม.อำเภอหัวหิน รวมทั้งการแสดงนิทรรศการสาธิตการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม และการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) การจัดการขยะที่ถูกต้อง ลดการเขาขยะชุมชน โดย เครือข่าย ทสม.อำเภอหัวหิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดย กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า อำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรีมีปริมาณฝนรวมทั้งปีอยู่ในเกณฑ์แล้งจัดเพราะภูมิประเทศของทั้ง 2 อำเภออยู่ในสภาพอับฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีในช่วงระยะเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2558 ของอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี พบว่าอยู่ในเกณน้อยเฉลี่ยประมาณ 866.23 มิลลิเมตร ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ดังนั้น การเปิดจุดบริการน้ำแร่ในวันนี้จึงถือเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้บริการจุดบริการน้ำแร่ ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ซึ่งให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

พิสิษฐ์. รื่นเกษม/ข่าว/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Close