สระแก้ว”โกอินเตอร์มะม่วงนำ้ดอกไม้”ส่งออก 1,200 ตัน

สระแก้ว- โกอินเตอร์” มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสระแก้ว ส่งออก 1,200 ตัน ”

ผู้สื่อข่าวรายงาน ” ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ” สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง จัด “พิธีลงนาม MOP (MEMORANDUM OF PURCHASING ) การส่งเสริม การส่งออกมะม่วงไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกง” ระหว่างบริษัท Chiangmai Herbs Trading จำกัด เมืองฮ่องกง (ผู้ซื้อ : Mr. Pang Kwong Wing กรรมการบริษัทฯ) กับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว (ผู้ขาย : คุณวรเทพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานเครือข่าย) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 3 ฝ่าย ดังนี้

1. สักขีพยานจากกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
รองปลัดกระทรวงพาณิชย (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (นายวิทยากร มณีเนตร)
2. สักขีพยานฝ่ายผู้ขาย จังหวัดสระแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายเกียรติ ศักดิ์ จันทรา)
พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว (นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร)
เกษตรจังหวัดสระแก้ว (นายประจักร์ ประสงค์สุข)
ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว (นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย)
ประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (นายเกษมสันต์ ศรีโสภา)
3. สักขพยานฝ่ายผู้ซื้อ เมืองฮ่องกง ประเทศจีน
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง (นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ ์)
ผลการลงนาม MOP ทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว จำนวน 1,000 ตัน มูลค่ารวม 45 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 1 ปี

โดยการจัดพิธีลงนาม MOP ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ไทย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร และผลักดันตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม “อย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากตลาดฮ่องกงซึ่งมีความนิยมและต้องการบริโภคผลไม้ไทยโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนให้จังหวัดสระแก้วเป็น “สระแก้วโมเดล” สำหรับการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป
“ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าว ได้มีการลงนาม MOP ซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้ร่วมกันอีกหนึ่งคู่ ระหว่างผู้ประกอบการมะม่วงส่งออกจากจังหวัดปทุมธานี (ผู้ขาย : บริษัท Freco Asia Company จำกัด) และผู้ประกอบการนำเข้าจากฮ่องกง (ผู้ซื้อ : บริษัท Shing Kee Lan Company จำกัด) ปริมาณสั่งซื้อ 1,200 ตัน มูลค่า 55 ล้านบาท

“ด้านนายวรเทพ ก็ดีใจ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดและเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและวิสาหกิจชุมชนของเราที่รวมใจกันเป็นหนึ่งมีโอกาสดีๆเช่นนี้ และอยากให้ชาวสวนวิสาหกิจชุมชนผลิตดูแลมะม่วงเพื่อส่งออกให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้มีโอกาส ขยาย ตลาด ในวันข้างหน้าอีกหลายประเทศ ที่จะเข้ามาซื้อม่วง”ของ เรา ในจังหวัดสระแก้ว มีมากกว่านี้.

 

นายจัด กุ่มประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว รายงาน

Close