นครปฐม”มอบเครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”

นครปฐม มอบเครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ได้มอบเครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับ บริษัท นครศรีคอนเทนเนอร์ แลนด์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 86/9 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไว้เพื่อประกอบธุรกิจ รับต่อกระบะรถบรรทุกทุกชนิด รับจ้างต่อรถพ่วงและกึ่งพ่วงทุกชนิดซึ่ง เครื่องหมายการจ้างงาน เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้รู้ว่าผู้ประกอบกิจการได้จ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเต็มตามจำนวนของลูกจ้างในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบของเครื่องหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3ต/1 (3 ) และมาตรา 39 (3 ) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงกำหนดแบบของเครื่องหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามแบบ คร.24 ท้ายประกาศนี้ข้อ 2 ผู้ประกอบกิจการที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ต้องจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเต็มตามจำนวนของลูกจ้างในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดข้อ 3ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบ คร.25 ท้ายประกาศนี้

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ ท้องที่ที่สถานประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่
ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ หน่วยงานของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นข้อ 4 เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอแล้ว ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ให้นายทะเบียนอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายข้อ 5 ในกรณีที่พบว่าผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุณาตให้ใช้เครื่องหมายรายใด มีการจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถไม่เต็มตามจำนวนของลูกจ้างในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงานหรือลักษณะงาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ให้นายทะเบียนออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง หากผู้ประกอบกิจการไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ให้นายทะเบียนออกคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทางด้านนายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เล่าว่า เรื่อง รายงานผลการตรวจตรวจสอบคุณสมบัติการขออนุญาตใช้เครื่องหมายตามหนังสือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 16 นครปฐม ที่ รง 1429 /639 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ขอนัดหมายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการขออนุญาตใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 37 1/ 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พศ.2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่ ๒) พ.ศ.2557 และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝืมือแรงาน เรื่อง แบบของเครื่องหมาย หลักกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาต และการใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ของบริษัทนครศรีคอนเทรนเนอร์ แลนด์แอนด์ เอ็นจิเนียร่ง จำกัด สถานที่ตั้ง 86/9 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ต .ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นั้นบัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถขอรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติการขออนุญาตใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด จึงเห็นควรพิจารณาอนุญาตมอบเครื่องหมายให้แก่สถานประกอบกิจการดังกล่าวอีกด้วย

 

Close