นครปฐม วันผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม

นครปฐม สีสัน วันผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครปฐม พร้อมการออกหน่วยให้บริการทางสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครปฐม พร้อมการออกหน่วยบริการทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560 ในโอกาสนี้ ได้นำข้าราชการและผู้สูงอายุ สงฆ์น้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล

มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว โดยเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของครอบครัว มีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ภายใต้หัวข้อ สูงวัย สูงค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย สู่ประชารัฐ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560

บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุแต่ละอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นการรำแคนของกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงกลองยาว รำวงมาตรฐาน เต้นรำประกอบเพลง เรียกความสนใจของผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นจำนวนมาก รวมถึง นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม อดใจไม่ไหว ต้องรุกออกมารำกับผู้สูอายุด้วย และก่อนจบงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นประธานพิธี ไม่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดเรียงความเรื่อง “แบบอย่างผู้สูงวัย” การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประเภทจิตอาสาดีเด่น การมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ

Close