สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลมนัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี 2560

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 เมษายน 2550 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2560 ณ บริเวณเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้าถวายสักการะ

สำหรับการจัดงานเทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงในครั้งนี้ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดไร่ขิง หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชน กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2560 เพื่อน้อมนำประชาชนให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา อีกทั้งสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ดำรงอยู่ นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีงาม ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการจัดขบวนอัญเชิญองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง องค์จำลอง ประดิษฐานบนแพล่องมาตามลำน้ำท่าจีนจากวัดท่าพูดมายังวัดไร่ขิง และให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การปิดทองไหว้พระ การแข่งขันเรือยาว 30 พี่พาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค กิจกรรมสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งจัดมหรสพสมโภชตลอดการจัดงาน 9 วัน 9 คืน อีกด้วย

ในส่วนของ หลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้วเศษ สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ ประดิษฐานอยู่บนฐานอยู่บนฐานชุกชี 5 ชั้น เบื้องหน้าผ้าทิพย์ปูทอดลงมาองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ภายในอุโบสถ หันพระพักตร์ไปทางทิศอุดร (ทิศเหนือ) ซึ่งหน้าวัดมีแม่น้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน จากหนังสือประวัติของวัดไร่ขิงได้กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ได้อัญเชิญมาจากวัดศาลาปูน โดยนำล่องมาทางน้ำด้วยการทำแพไม้ไผ่หรือที่เรียกกันว่าแพลูกบวบ เมื่อถึงหน้าวัดไร่ขิงจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ภายในอุโบสถ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย ทางวัดจึงได้ถือเป็นวันสำคัญ และได้จัดให้มีงานเทศกาลนมัสการปิดทองประจำปีหลวงพ่อวัดไร่ขิง สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้


Close