จันทบุรี”จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด

จ.จันทบุรี จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด พ.ศ.2564-2569 วางแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมรวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการ ให้ครอบคลุมทุกมิติ

วันนี้ ( 23 ส.ค.64 ) ที่อาคารไอที ห้องประชุมประถมใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด พ.ศ.2564-2569 โดยมี นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากร สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ นี้ เพื่อสืบเนื่องจากแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 ซึ่งเป็นแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับแรก จะสิ้นสุดลงในปีนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงมีมติให้จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2564-2569เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการ ด้านเกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดเสนอเชิงนโยบายพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ทั้งนี้ทางด้านสภาเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา ผู้นำเกษตรกรและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อให้มีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด พ.ศ.2564-2569 โดยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นร่างแผน โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจาก ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมระดมความคิดเห็น ได้แก่ ด้านพืช ด้านประมง และ ด้านปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close