นครปฐม วธ.นครปฐม ช่วยเหลือประชาชนโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งต่อกำลังใจ

นครปฐม วธ.นครปฐม ช่วยเหลือประชาชนโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งต่อกำลังใจ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม เร่งระดมความช่วยเหลือประชาชน โดยบูรณาการงานร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดนครปฐม นำโดย ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อประกอบอาหาร ณ วัดวังน้ำขาว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปช่วยเหลือมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวที่ศูนย์พักคอยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งต่อกำลังใจ คือ อัตลักษณ์ความเป็นไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ในวงกว้าง รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ซึ่งครอบคลุมทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส ที่มีทุนทางสังคมน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ สำนักงานวัฒนธรรมนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ระดมความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครปฐม ได้รับการบรรเทา ความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว

โดยมีการบูรการงานกับทุกภาคส่วนในการส่งต่อความห่วงใย และกำลังใจด้วยการนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีพไปมอบในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามโดยมุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดฯ และกลุ่มเปราะบาง สามารถดำรงชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีต่อไปทางด้านกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการช่วยเหลือส่งต่อกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งต่อกำลังใจ คือ อัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินงานโครงการได้มีการระดมความช่วยเหลือ ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนมอบอาหาร และเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กว่า 23 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 โดยการปันน้ำใจ ส่งต่อกำลังใจไปใน 76 จังหวัด กว่า 1,356 ครั้ง โดยผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ระดมความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

และประชาชนที่ประสบปัญหาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ กว่า 67,500 ราย จากหน่วยเคลื่อนที่มอบน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพ ถุงปันสุข ชุดทานน้ำใจ ตั้งตู้ปันสุข โรงครัว แจกจ่ายอาหาร อุปกรณ์ที่จำเป็นมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่ต้องกักตัว เฝ้าระวังอาการ หน่วยบริการสาธารณสุข ร่วมถึงวัด และศาสนสถานทั่วประเทศ
ชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต รายงาน

Close