นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นครปฐม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และรับการตรวจราชการโดย ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางนภาพรรณ จิตต์กระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และ เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการในสังกัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และเครือข่ายทางวัฒนธรรมภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการในครั้งนี้

โดยการตรวจราชการ รอบที่ 2 เป็นการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และการตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการที่สำคัญ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายก่อนการตรวจราชการฯ เวลา 09.00 น. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้เข้าพบนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จากนั้น เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานห้องประสานงานขอรับพระราชทานเพลิงจังหวัดนครปฐม ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

เวลา 09.45 น. ประชุมตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน รองประธานสภาจังหวัดนครปฐม ผู้แทนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมเยี่ยมชมสินค้า CPOT ของจังหวัดนครปฐม สื่อการ์ตูนอันนิเมชั่นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

​​ ในส่วนของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) จากชุมชนคุณธรรม และชุมชนในจังหวัดนครปฐม นำชมและบรรยายโดย ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โดยมีการนำเสนอผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง “กลุ่มศรีอุทุมพร” โดยนายกมลพรรธน์ บ่อแก้ว จากกลุ่มเครือข่ายคนไทยเชื้อสายลาวครั่งจังหวัดนครปฐม ตำบลโพรงมะเดื่อ โดยได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือลายช่อมะเดื่อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ได้รับการรับรองโดยกรมหม่อนไหม มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากผ้าไหมสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าถือสตรีในแบบร่วมสมัย ต่างหู และสร้อยคอ และ “ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดอกกล้วยไม้ Orchid jewelry” โดยนายเอกณัฏฐ์ คูเจริญชัยมานที จากชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) ซึ่งได้นำดอกกล้วยไม้จริง มาสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็น เครื่องประดับจิวเวลรี่ สร้อยคอ ต่างหู แหวน ซึ่งผลิตภัณฑ์กล้วยไม้จริงเคลือบเรซินได้ผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ดอกกล้วยไม้มีความสดใสแวววาวเมื่อต้องแสง โดยปัจจุบันนี้ได้นำเครื่องประดับจากดอกกล้วยไม้ส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม

ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ และออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ทำให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในภาวะวิกฤตของโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้อย่างเข้มแข็ง และนำชมสื่อวีดิทัศน์ลำตัดคุณแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ลำตัด) ประจำปีพุทธศักราช 2562 วีดิทัศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การรณรงค์การป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

เวลา 13.00 น. เข้ากราบนมัสการพระครูสุจิตกิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้ และพระครูทักษิณานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้ หลังจากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ วัดห้วยจระเข้อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
​เวลา 13.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เข้าพบ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร และนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร ที่เดินทางเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เร็วๆ นี้

​ ​เวลา 14.00 น. เข้ากราบสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ และพระบรมสารีริกธาตุ ณ วิหารหลวงด้านทิศตะวันตก และชมโบราณสถานรอบองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีนายสุรเชน จันทร์คูณ หัวหน้าสำนักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ ให้การต้อนรับ​
​​ในด้านการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับการสนับสนุน จากองค์กรภาคีเครือข่าย เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอตำบล ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครปฐมส่งผลให้ประชาชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีความรัก ความสามัคคี มีจิตอาสา และร่วมมือกันสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมในการดำเนินกิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมเป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรม “นครปฐมรวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19)” และจากเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้ดำเนินการ “ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564” จำนวน 1,754 ทุน จำนวนเงิน 3,866,300 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

ในส่วนทางด้านวิชาการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ทวารวดีศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทวารวดีและเส้นทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐม และวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการในการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต รายงาน

Close